Beleidsplan 2022-2024

 

Beleidsplan 2022-2024

Naam Stichting Meraih Bintang
RSIN Nummer 850320471
KvK 52152383

 

Referentie beleidsplan 2022-2024
Datum Januari 2022
Status Definitief
Auteur Anita Tax, voorzitter

 


1. Inleiding

Op 16 Februari 2011 is de Stichting Meraih Bintang opgericht.

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2022 – januari 2024. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode. 

 

2. Visie en Missie

2.1 Visie
Het bestuur van de Stichting Meraih Bintang vindt dat alle kinderen in Pangandaran de kans moeten krijgen om onderwijs te volgen zodat zij een beter toekomstperspectief hebben. 

2.2. Missie
De doelstelling van onze stichting is om kansarme kinderen en jongeren in het district Pangandaran te ondersteunen in hun levensonderhoud en educatie. Het verbeteren van de leefomstandigheden van de gemeenschap in het algemeen en kwetsbare ouderen in het bijzonder. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onze focus en die van de lokale gemeenschap ligt de komende 2 jaar bij ons speerpunt "educatie". Het uitbreiden van onze lagere school om het grote aantal kansarme kinderen te kunnen (blijven) voorzien van gratis kwalitatief goed onderwijs alsmede deze kinderen en hun families te voorzien van de (verplichte) schoolbenodigdheden. 

Verder zal de focus, zoals in de afgelopen jaren, blijven liggen bij het kunnen continueren en eventueel uitbreiden van al onze bestaande/lopende projecten en het bieden van hulp aan kwetsbare ouderen.

 

3. Ambities

3.1 Projecten
In de komende 2 jaar gaan we in kampong Bulak Laut onze lagere school uitbreiden door toevoeging van de klassen 3 en 4. Starten we een winkel met visbenodigdheden voor de vissersgemeenschap in Pangandaran. Tevens bereiden we ons project "een dak boven je hoofd 2.0" voor. De realisatie duur is afhankelijk van het verloop van de aanhoudende corona pandemie.

3.2 Verantwoording
Gedurende dit proces zal ons bestuur ter plekke daarover rapporteren door middel van het sturen foto’s met betrekking tot de voortgang. Deze zullen vervolgens samen met rapportages over de stand van zaken op onze website, in onze 2 maandelijkse digitale nieuwsbrief, op onze Facebook pagina en middels nieuwsbulletins aan de deelnemende sponsors van het betreffende project worden gerapporteerd.

Iedere sponsor die een bijdrage levert aan een project wordt gedurende de voortgang hiervan op de hoogte gehouden middels digitale nieuwsbulletins welke behalve foto’s ook worden voorzien van een beknopt verslag. 

Na afloop van het project ontvangen de sponsors een bedankbrief en eindverantwoording.  Donateurs die een bijdrage leveren van € 100 of meer ontvangen ook een bedankbrief.

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website.

3.3 Fondsenwerving
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:

  • als stichting kalenders maken en verkopen rond de feestdagen.
  • onze bestaande donateurs en lokale bedrijven aanschrijven, 
  • vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven, 
  • een suppletie aanvragen bij Wilde Ganzen.

 

4. Kansen en Bedreigingen

Kansen
Onze stichting is al jaren actief in Pangandaran. Wij kennen de lokale gebruiken en hebben contacten met de lokale middenstand en goede aannemer die al onze bouwprojecten tot nu toe heeft uitgevoerd tot onze volle tevredenheid. Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze projecten is ook dat 2 van onze bestuursleden ter plekke de projecten coördineren. Tevens hebben we  een grote draagkracht onder de lokale bevolking en verleent de lokale overheid ons alle medewerking als het gaat om het verkrijgen van de benodigde vergunningen e.d. Ook is er nauw overleg met en een goede samenwerking met het ministerie van onderwijs, de Edu-board.

Bedreigingen
Voor de komende 2 jaar is het lastig verdere toekomstige projecten vooraf te plannen gezien de voortdurende corona pandemie. Al onze nieuwe projectvoorstellen die gedurende deze periode worden ingediend zullen derhalve individueel beoordeeld worden en op volgorde van urgentie alsmede het aanwezig zijn van voldoende financiële middelen worden gehonoreerd. 

Stichting Meraih Bintang is volledig afhankelijk van giften uit fondsenwerving en (vaste) donateurs. De hoogte van ontvangen donaties bepaalt in hoeverre het mogelijk is onze doelstelling feitelijk te realiseren. De werving van sponsors en donateurs gebeurt op een kleinschalige, directe manier. We maken geen gebruik van  beroepsmatige officiële fondsenwervers! 

 

5. Strategisch stappenplan

Fondsenwerving

  • Voor de aanvang van het project wordt er een digitaal nieuwsbulletin verzonden naar alle deelnemende sponsors. Iedere vier weken worden zij op de hoogte gehouden van de voortgang. Ook wordt hiervan melding gemaakt in de 2 maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting.
  • Er wordt in deze periode ieder jaar een sponsoractie gehouden tijdens de Heuvelland 4-daagse waarbij per keer gestreefd wordt naar een opbrengst van € 1.000. In verband met corona is de Heuvelland 4-daagse de afgelopen 2 jaar afgelast. We hopen dat deze vanaf 2022 wel weer normaal door kan gaan.
  • Gedurende deze periode zal de stichting 1 keer per jaar aanwezig zijn met een stand bij Intratuin in Maastricht om spulletjes te verkopen, nieuwe vrienden/donateurs te werven en meer naamsbekendheid te krijgen. De opbrengsten zijn bestemd voor deze projecten. Helaas geldt ook hier dat het de afgelopen 2 jaar niet mogelijk was in verband met corona. Hopelijk is het vanaf 2022 wel weer mogelijk.

Projectvoortgang en verantwoording
Bestuurslid Anita Tax ging tot en met 2019 tenminste 1x per jaar naar Pangandaran om de projecten te bezoeken en overleg te voeren met de 2 bestuursleden van de Stichting die in Pangandaran woonachtig zijn. Ook dit is nu niet mogelijk in verband met corona. Zodra het wel weer mogelijk is zullen de bezoeken weer plaatsvinden. Nu vindt zeer regelmatig overleg (bijna dagelijks) plaats via e-mail, whats app en beeldbellen. 

Sponsors die een bijdrage leveren aan het project worden tijdens het verloop van het project via een digitaal nieuwsbulletin op de hoogte gehouden van de voortgang. 

Bestuurslid Anita Tax krijgt conform ons bezoldigingsreglement geen kosten vergoed voor de reizen naar Pangandaran.

Na afloop van een project zullen er foto’s en een verslag van de concrete resultaten op onze website worden geplaatst alsmede via social media, onze digitale nieuwsbrief en op de website van KleineGoedeDoelen.nl worden gedeeld.

Bestuurlijke zaken
Alle projectreizen van bestuurders en/of vrijwilligers zijn onbezoldigd. 

Ons jaarverslag en de jaarrekening worden jaarlijks voor 1 juli vastgesteld en gepubliceerd op onze website.

In het kader van de AVG zijn wij medio 2018 begonnen met het opstellen van een privacyprotocol zodat wij per 1 januari 2019 voldeden aan de wettelijke regelgeving.

Zijn wij opgenomen in het UBO-register van de Kamer van Koophandel zoals verplicht.

In 2022 zal het huisreglement worden gepubliceerd op onze website in het kader van de WBTR wet.

6. Slot

Kernwaarden
Kernwaarden van onze stichting zijn: compassie met de lokale bevolking, respect voor de lokale omstandigheden en samenwerking met lokale bestuurders. Bij alles wat wij doen verliezen we onze kernwaarden niet uit het oog.

Samenwerkingen en lidmaatschappen
Onze stichting heeft de ANBI status en is aangesloten bij de branchevereniging voor het Particuliere Initiatief in Ontwikkelingssamenwerking Partin.